โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ รุ่นเข้าพรรษา พ.ศ.2562

อบรมระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน - 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2562เอกสารสมัครบวช

โบรชัวร์ชวนบวช

โครงการอุปสมบทบูชาธรรมครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย พ.ศ. 2562

เอกสารสมัครบวช

โบรชัวร์ชวนบวช

โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน

เอกสารสมัครบวชโบรชัวร์ชวนบวชสามเณร

โครงการอุปสมบทบูชาธรรมครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
อบรมระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม - 12 พฤศจิกายน 2562
นับถอยหลังเข้าโครงการ
02 831 1234
@dhammakayainfo