โครงการอุปสมบท
รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์
ปีพุทธศักราช 2564
อบรมระหว่าง
วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2564 ถึง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
( พิธีบรรพชา 6-10 ธ.ค. 2564 ณ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดทั่วประเทศ )

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

  1. เป็นชายแท้ อายุ 20 ปีขึ้นไป
  2. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ โรคจิต โรคประสาท หรือโรคประจำตัวอื่นๆ ที่ร้ายแรง
  3. ไม่ติดยาเสพติดให้โทษทุกชนิด
  4. ร่างกายไม่ทุพพลภาพ
  5. เป็นผู้อยู่ง่าย กินง่าย ไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม
  6. มีคุณสมบัติอื่นๆ ของผู้บวช ตามกฎมหาเถรสมาคม