คำขานนาค แบบอุกาสะ


เอกสารคำกล่าวขานนาคคลิปเสียงคำกล่าวขานนาค

คำวันทาสีมา และคำวันทาพระประธาน

อุกาสะ วันทามิ ภันเต, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต,
มะยา กะตัง ปุญญัง สามินา อะนุโมทิตัพพัง,
สามินา กะตัง ปุญญัง มัยหัง ทาตัพพัง,
สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ.
( นั่งคุกเข่า ประนมมือ กล่าวว่า )
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต
( กราบ ๑ ครั้ง ประนมมือ กล่าวว่า )
อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง,
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต
( กราบ ๑ ครั้ง ยืนขึ้นประนมมือ กล่าวว่า )
วันทามิ ภันเต,
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต,
มะยา กะตัง ปุญญัง สามินา อะนุโมทิตัพพัง,
สามินา กะตัง ปุญญัง มัยหัง ทาตัพพัง,
สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ.
( นั่งคุกเข่า ประนมมือ กราบ ๓ ครั้ง )

คำขอบรรพชา

อุกาสะ วันทามิ ภันเต, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต,
มะยา กะตัง ปุญญัง สามินา อะนุโมทิตัพพัง,
สามินา กะตัง ปุญญัง มัยหัง ทาตัพพัง, สาธุ สาธุ อนุโมทามิ,
อุกาสะ การุญญัง กัตวา, ปัพพัชชัง เทถะ เม ภันเต.
( นั่งคุกเข่า ประนมมือ กล่าวว่า )
อะหัง ภันเต, ปัพพัชชัง ยาจามิ.
ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต, ปัพพัชชัง ยาจามิ.
ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต, ปัพพัชชัง ยาจามิ.
( สัพพะทุกขะ นิสสะระณะ, นิพพานะ สัจฉิกะระณัตถายะ,
อิมัง กาสาวัง คะเหตวา, ปัพพาเชถะ มัง ภันเต, อะนุกัมปัง อุปาทายะ. ) กล่าว ๓ จบ
( สัพพะทุกขะ นิสสะระณะ, นิพพานะ สัจฉิกะระณัตถายะ,
เอตัง กาสาวัง ทัตวา, ปัพพาเชถะ มัง ภันเต, อะนุกัมปัง อุปาทายะ. ) กล่าว ๓ จบ

มูลกัมมัฏฐาน

เกสา, โลมา, นะขา, ทันตา, ตะโจ, (อนุโลม)
ตะโจ, ทันตา, นะขา, โลมา, เกสา, (ปฏิโลม)

คำขอสรณคมน์และศีล

อะหัง ภันเต, สะระณะสีลัง ยาจามิ.
ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต, สะระณะสีลัง ยาจามิ.
ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต, สะระณะสีลัง ยาจามิ.
พระอาจารย์ กล่าวคำนมัสการพระรัตนตรัย ให้นาคกล่าวตาม ดังนี้
( นะโม ตัสสะ ภะคะวะโตอะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ) กล่าว ๓ จบ
พระอาจารย์กล่าวว่า “ยะมะหัง วะทามิตัง วะเทหิ”
ให้นาครับว่า “อามะ ภันเต”
จากนั้น พระอาจารย์กล่าวนำให้ สรณคมน์ และศีล ให้นาคกล่าวตามดังนี้
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ,
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ,
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ,
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ,
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ,
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ,
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ,
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ,
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ.
พระอาจารย์กล่าวว่า “ ติสะระณะคะมะนัง นิฏฐิตัง ”
ให้นาครับว่า “อามะ ภันเต”
พระอาจารย์จะกล่าวนำศีล ๑๐ ให้กล่าวตามทีละบท
๑. ปาณาติปาตา เวระมะณี, สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
๒. อะทินนาทานา เวระมะณี, สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
๓. อะพรัหมะจะริยา เวระมะณี, สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
๔. มุสาวาทา เวระมะณี, สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
๕. สุรา เมระยะ มัชชะ ปะมาทัฏฐานา เวระมะณี, สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
๖. วิกาละโภชะนา เวระมะณี, สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
๗. นัจจะ คีตะ วาทิตะ วิสูกะทัสสะนาเวระมะณี,สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
๘. มาลา คันธะ วิเลปะนะ ธาระณะ มัณฑะนะวิภูสะนัฏฐานา เวระมะณี, สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
๙. อุจจาสะยะนะ มะหาสะยะนา เวระมะณี, สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
๑๐. ชาตะรูปะ ระชะตะ ปะฏิคคะหะณา เวระมะณี, สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
พระอาจารย์กล่าวนำว่า
" อิมานิ ทะสะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ "
ให้นาคกล่าวตามว่า
" อิมานิ ทะสะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ "
กล่าว ๓ จบ แล้วกราบ ๓ ครั้ง

คำขอนิสัย

อะหัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามิ.
ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามิ.
ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามิ.
( อุปัชฌาโย เม ภันเต โหหิ ) กล่าว ๓ จบ

พระอุปัชฌาย์กล่าวว่า สามเณรกล่าวรับว่า
ปะฏิรูปัง สาธุ ภันเต
โอปายิกัง สาธุ ภันเต
ปาสาทิเกนะ สัมปาเทถะ สาธุ ภันเต

เมื่อกล่าวรับจบ ให้สามเณรกล่าวต่อไปว่า
( อัชชะตัคเคทานิ เถโร, มัยหัง ภาโร, อะหัมปิ เถรัสสะ ภาโร )
กล่าว ๓ จบ แล้วกราบ ๓ ครั้ง

คำบอกบริขาร

คำถามอันตรายิกธรรม

คำขออุปสมบท

คำขอขมาบวช

โครงการอุปสมบท
รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์
ปีพุทธศักราช 2565
อบรมระหว่าง
13 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ถึง วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2566
( พิธีบรรพชา วันเสาร์ที่ 26 พย. 2565 ณ วัดพระธรรมกาย
พิธีอุปสมบท วันที่ 1-3 ธันวาคม 2565 )

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

  1. เป็นชายแท้ อายุ 20 ปีขึ้นไป
  2. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ โรคจิต โรคประสาท หรือโรคประจำตัวอื่นๆ ที่ร้ายแรง
  3. ไม่ติดยาเสพติดให้โทษทุกชนิด
  4. ร่างกายไม่ทุพพลภาพ
  5. เป็นผู้อยู่ง่าย กินง่าย ไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม
  6. มีคุณสมบัติอื่นๆ ของผู้บวช ตามกฎมหาเถรสมาคม