เบอร์โทรติดต่อเรื่องบวช สามเณร
ที่ จังหวัด ชื่อ-ฉายา เบอร์โทร
1 สมุทรปราการ พระอารีพงศ์ ธมฺมิโก

089-6699103

2 กรุงเทพฯ พระมหาสุพจน์ สุวโจ

083-2431800

3 อยุธยา พระธีรพงษ์ ธีรวํโส

095-4907246

4 ลพบุรี พระวัชระ ฐิตสํวโร

088-2278147

5 ปทุมธานี พระศรีรัตน์ โชติรตโน

086-8142144

6 ชัยนาท พระปลัดเสกสรรค์ อตฺตทโม

085-0454625

7 นครปฐม พระครูใบฏีกาอรรถ สุจิตฺโต

083-5406653

8 นนทบุรี พระกล้า จิตฺตรกฺโข

083-5406402

9 สระบุรี พระไพศาล โชติญาโณ

081 4316399

10 สิงห์บุรี พระมหาสุริยะ ปญฺญาวชิโร

065-3956388

11 อ่างทอง พระมหาสุริยะ ปญฺญาวชิโร

065-3956388

12 ราชบุรี พระมหาไสว สุวณฺณภาโส

086-4936636

13 กาญจนบุรี พระครูสมุห์พิสิษฐ์ สุภทฺทวํโส

083-5406605

14 ประจวบคีรีขันธ์ พระสุรศักดิ์ สุรสกฺโก

089-7940305

15 สุพรรณบุรี พระครูปลัดทวี พฺรหฺเทโว

083-5406604

16 สมุทรสงคราม พระศุภนิมิตร์ ถิรโสตฺถิโก

086-766-8240

17 สมุทรสาคร พระพันธุ์เอก ฐานสกฺโก

083-540-8077

18 เพชรบุรี พระครูปลัดวรวิทย์ ถิรปญฺโญ

062-824-6397

19 จันทบุรี พระสมุห์สรพงษ์ สุทฺธสทฺโธ

081-5754373

20 ระยอง พระวุฒิ อภิวุฑฺโฒ

086-3223496

21 ปราจีนบุรี พระมหาธีรากานต์ สมปญฺโญ

082-4509913

22 สระแก้ว พระประจักษ์ ชยมงฺคโล

083-5404623

23 ตราด พระมหาวันชนะ ญาตชโย

089-7700821

24 ฉะเชิงเทรา พระอรรถชัย วฑฺฒธมฺโม

086-4770829

25 นครนายก พระจิรศักดิ์ จิรรตโน

089-7771132

26 ชลบุรี พระมหาณัฐพงศ์ มณิสุโข

081-5369399

27 สุราษฎร์ธานี พระครูอนุกูลสุวรรณประดิษฐ์

081-6293128

28 ภูเก็ต พระดนัยภัทร อธิจิตฺโต

085-062-8888

29 ชุมพร พระพันดิษฐ์ ยติวํโส

089-470-3368

30 ระนอง พระครูสังฆรักษ์ปรีดา ธีรกุโล

089-439-3929

31 นครศรีธรรมราช พระมหาคมเพชร ธมมฺวชิโร

082-332-4596

32 กระบี่ พระศศิพงศ์ สิริรตโน

093-678-3457

33 พังงา พระมหาทวี อินฺทโชโต

084-556-2609

34 ตรัง พระปราโมทย์ อติปุญฺโญ

081-596-6833

35 ปัตตานี พระจิระศักดิ์ คุณสกฺโก

085-0809184

36 สงขลา พระพรมสรร อภิวฑฺฒโน

093-678-3457

37 ยะลา พระสมุห์ศุภวัตน์ ธมฺมสุโภ

081-478-2699

38 นราธิวาส พระสุชยา มุนิเสฏฺโฐ

084-300-9995

39 สตูล พระประกิจ ปโยโค

087-394-1431

40 พัทลุง พระบัญชา ปญฺญาวโส

087-226-6142

41 แพร่ พระมหา ธนาวิทย์ ธนวิชฺโช

086-5566314

42 เชียงราย พระวินัย ฐิตวินฺโย

089-7771132

43 แม่ฮ่องสอน พระอิสรภาพ อาจรสมฺปนฺโน

081-5301954

44 เชียงใหม่ พระครูวาปีวรมานิต

062-4057072

45 ลำพูน พระณัฐพงษ์ กตปุญฺโญ

086-4550592

46 ลำปาง พระชาญจิตร์ ญาณยุตฺโต

083-5404877

47 น่าน พระสมุห์อุกฤษฏ์ พฺรหฺมํโส

083-5404602

48 พะเยา พระมหา อัศนัย วิสฺสุตชโย

084-6975015

49 นครสวรรค์ พระทุเรียน

099-4141582

50 ตาก พระทวีศักดิ์ ธมฺมกิตฺติโก

085-1322048

51 กำแพงเพชร พระพิทักษ์ คุณารกฺโข

089-7469083

52 สุโขทัย พระบุญส่ง สุธมฺโม

-

53 พิษณุโลก พระยอ สุทธจิตฺโต

082-3584741

54 พิจิตร พระวิรัตน์ ทิฏฺฐรตโน

081-9736974

55 อุตรดิตถ์ พระอรรถชาติ อตฺถชาโต

089-7874546

56 เพชรบูรณ์ พระสมคิด สีลคุตฺโต

089-4045272

57 อุทัยธานี พระมหาเผด็จศักดิ์ สกฺกธมฺโม

089-7777792

58 นครราชสีมา พระ​พิทักษ์​ ฐิ​ต​มโน

091-8617232

59 อุดรธานี พระมหาสุพล สุพโล

081-6722276

60 ชัยภูมิ พระปลัดเกื้อกูล สุภนนฺโท

081-5926631

61 หนองคาย พระครูสังฆรักษ์วุฒิพงษ์ วุฑฺฒิวํโส

064-5246959

62 มุกดาหาร พระมหาธีระ นาถธมฺโม

081-3003580

63 อุบลราชธานี พระมหา ดร.เสถียร สุวณฺณฐิโต

081-4206772

64 สกลนคร พระเชิด กญฺตปญฺโย

081-5645204

65 บุรีรัมย์ พระมหา ดร.ธีรธรรม ธมฺมธีโร

085-4154455

66 สุรินทร์ พระมหา ดร.ธีรธรรม ธมฺมธีโร

085-4154455

67 อำนาจเจริญ พระอนุชา อภิชาโต

083-1281854

68 บึงกาฬ พระชานนท์ ชานนฺโท

088-5047977

69 ร้อยเอ็ด พระอดิศักดิ์ อติสกฺโก

083-5406367

70 มหาสารคาม พระศักดิ์สิทธิ์ ฐานยุตฺโต

083-5406416

71 เลย พระชัชวาล ทิตฺตมงคฺโล

085-1845734

72 ขอนแก่น พระมหาวรพงศ์ กุสลชโย

083-6669960

73 ศรีสะเกษ พระมหา ดร.ชัชวาลย์ โอภาโส

089-6280112

74 กาฬสินธุ์ พระมหา ดร.สมชาย คณิสฺสโร

089-7756779

75 นครพนม พระมหากมลชัย กมโล

083-3607170

76 ยโสธร พระมหาธานนท์ เวคชโย

088-6475888

77 หนองบัวลำภู พระภูวนาถ ฉนฺทสโร

087-8568806

โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย
นับถอยหลังเข้าโครงการ 27 มีนาคม 2565
02-831-1234
@dhammakayainfo